استیضاح شاه ادوارد هشتم: کودتای انگلیس

این مستند استعفا از شاه ادوارد هشتم ، بزرگترین بحران تاریخ سلطنتی اخیر را روشن می کند. پادشاه ادوارد هشتم هنگامی که پدرش ، پادشاه جورج پنجم ، در اوایل سال 1936 درگذشت ، تخت سلطنت را به دست گرفت. در آن زمان ، ادوارد عاشق یک آمریکایی دو بار طلاق گرفته به نام والیس سیمپسون بود. یک ازدواج احتمالی با مخالفت دولت و سلطنت روبرو شد زیرا هر دو شوهر سابق سیمپسون هنوز زنده بودند. مقامات سلطنتی و دولتی که عادات کمتر از حد معمول شاه ادوارد هشتم را دوست نداشتند ، این روش را مجبور به کناره گیری از سلطنت می دانستند و برادر رام و مطیع ترش را جایگزین او می کردند.مقاله مرتبط: تاج: تاریخ در برابر هالیوود