مصاحبه کشیش آمیتیویل

کشیش درگیر جنایت آمیتیویل در سال 1979 برای یک قسمت از مصاحبه انجام می شود در جستجوی نمایش تلویزیونی که وقایع مرموز را بررسی می کند. کشیش واقعی و واقعی آمیتیویل تجربه خود را هنگامی که برای برکت دادن به خانه خیابان اقیانوس لوتز در دسامبر سال 1975 رفت ، توصیف می کند. بعدا مشخص شد پدر او رالف پکورورو است ، سرانجام داستان او مورد بررسی قرار گرفت زیرا او اغلب با خودش تناقض داشت ، و باعث شد برخی باور کنند که او بخشی از حقه بازی بودمقاله مرتبط: ترسناک آمیتیویل: تاریخ در برابر هالیوود