مصاحبه Ann Atwater بهترین دشمنان

آن اتواتر ، فعال حقوق مدنی که توسط Taraji P. Henson در به تصویر کشیده شده است بهترین دشمنان ، در مورد نقش خود به عنوان سازمان دهنده و فعال جامعه مصاحبه می شود. او در مورد همكارسانی جلسه تلفیق مدارس با كلانسمن سی. الیس و اینکه چگونه آنها سرانجام اختلافات یکدیگر را دیدند. در این مصاحبه ، آتواتر در مورد چگونگی تغییر الیس از کلانسمن به مسیحی به دلیل 10 روزی که با هم کار کردند ، صحبت می کند.مقاله مرتبط: بهترین دشمنان: تاریخ در مقابل هالیوود