مستند عروسک آنابل

میزبان این بخش برای دیدن عروسک واقعی آنابل از موزه مخفی وارن بازدید می کند. بخش مستند به سبک از سبک CT ویژگی های میزبان در توصیف داستان پس زمینه عروسک است. فعالیت های ماوراal الطبیعه اطراف عروسک تحت تأثیر قرار می گیرد ، از جمله تغییر موقعیت ها. در مورد تصادفات مربوط به عروسک نیز بحث شده است.مقاله مرتبط: آنابل: تاریخ در برابر هالیوود