تریلر Antwone Fisher

تریلر Antwone Fisher. ملوان (درک لوک) مستعد طغیان های خشونت آمیز برای کمک به روانپزشک نیروی دریایی (دنزل واشنگتن) فرستاده می شود. در ابتدا از باز كردن امتناع كرد ، سرانجام مرد جوان تجزیه و آشكار می شود و كودكی هولناكی را نشان می دهد كه در طی آن در مراقبت های قومی مورد سو ab استفاده قرار گرفت. او هم در جستجوی خانواده واقعی خود و هم در خانواده تربیتی است تا بتواند زخم هایی را که متحمل شده است اصلاح کند.مقاله مرتبط: Antwone Fisher: History vs. Hollywood