Armand 'Prozpect' Jones Tribute Video

یک ویدیوی تجلیل از Armand 'Prozpect' Jones که برای یادبود در مرکز مسیحیان Crenshaw در تاریخ 30 آوریل 2006 ساخته شده است. زندگی آرماند دقیقاً پس از فیلمبرداری با نویسندگان آزادی انجام شد. او در این فیلم شخصیت گرانت رایس را به تصویر کشید ، که همتای خیالی نویسنده آزادی ، شارود مور ، بود (دانشجویی که به اشتباه به تیراندازی متهم شد).