مصاحبه آرسنیو هال جوزف پیستون

آرسنیو هال در زمان انتشار کتاب Donnie Brasco با جوزف پیستون مصاحبه کرد. او درمورد اینکه چرا مخفی کاری را انتخاب کرده صحبت می کند. وی همچنین توضیح می دهد که چگونه مافیا برای کشتن افراد خاصی به او قرارداد داده است.