نویسنده John Keel on the Mothman

جان A. Keel ، نویسنده کتاب پیشگویی های موثیم ، در مورد افسانه موهمان صحبت می کند ، از جمله حوادثی که به حمایت از وجود این موجود کمک می کند ، مانند شرح شاهدان عینی و پیشگویی های مربوط به آن.