مصاحبه Bernie Taupin و Jamie Bell Rocketman

برنی تاپین با التون جان به عنوان غزل سرای بیش از 30 آلبوم همکاری کرد. در اینجا ، همتای صفحه نمایش خود در Taupin در پیوست موشک انداز ، جیمی بل ، همانطور که با میزبانان نشستند CBS امروز صبح تا در مورد صحت فیلم و دوستی تاپن با التون صحبت کنیم. در طی این مصاحبه با برنی تاپین ، او در مورد اولین دیدار خود با التون جان و نحوه مقایسه آن با آنچه در موشک انداز فیلم سینما.مقاله مرتبط: Rocketman: History vs Hollywood