بتی محمودی

این فیلم شامل تصاویری از بتی محمودی ، نویسنده کتاب 'بدون دخترم نیست ،' است که توسط ماریا شریور در سال 1991 مصاحبه کرده است.