تریلر Big Eyes

تیم برتون کارگردانی امی آدامز و کریستف والتز را در نقش مارگارت و والتر کین ، نقاش آمریکایی و همسرش انجام می دهد که سعی کرد اعتبار کار خود را بدست آورد. در این فیلم ، نبرد طلاق آنها در یک دادگاه به اوج خود می رسد که قاضی دو تخته کنار هم قرار می دهد و از هر کدام می خواهد یکی از نقاشی های معروف چشم بزرگ را نقاشی کنند.مقاله مرتبط: چشم بزرگ: تاریخ در مقابل هالیوود