بیگی توصیف می کند که چگونه با پسر بد ارتباط برقرار کرده است

بدنام بدنام B.I.G. و کریگ مک در مورد چگونگی امضای قرارداد با شان 'پافی' شانه و بد پسر رکوردز بحث کردند. پافی برای مصاحبه با آنها ظاهر می شود.