بیگی درباره مرگ توپاک صحبت می کند

رپر بیگی اسمالز در مصاحبه ای که در مستند Biggie & Tupac و 2002 نیک برومفیلد ارائه شده است ، در مورد مرگ توپاک شکور صحبت می کند.