مصاحبه بیل اورلی کریس کایل - مشت زدن به جسی ونتورا

این ژانویه 2012 مصاحبه بیل اورلی کریس کایل در فاکتور O'Reilly ظاهر کایل را دنبال کرد نمایش اوپی و آنتونی ، هنگامی که وی تأیید کرد که فرماندار سابق مینه سوتا ، جسی ونتورا را در یک نزاع و جدال در یک بار کوبیده است. کایل این واقعه را برای بیل اوریلی توصیف می کند و می گوید که ونتورا 'بد دهان جنگ ، بوش بد دهان ، بد دهان آمریکا است' 'مقاله مرتبط: تیرانداز از خفا آمریکایی: تاریخ در مقابل هالیوود