مصاحبه دعای قبل از طلوع بیلی مور قسمت 3

بوکسور بیلی مور در مورد فرهنگ تجاوز در زندان تایلند کلونگ پرم بحث می کند. وی سپس در مورد چگونگی توانایی نوشتن کتاب خود صحبت می کند دعایی قبل از طلوع بدون آموزش رسمی. او برخی از موارد وحشتناکی را که در زندان شاهد بوده و نحوه نوشتن خاطراتش درمانی است ، لمس می کند.مقاله مرتبط: دعایی قبل از طلوع فجر: تاریخ در مقابل هالیوود