Bohemian Rhapsody: History vs. Hollywood Episode

در این قسمت خلاصه می کنیم راپسودی Bohemian لحظه های تخیلی با ذکر 10 دروغ برتر فیلم. این شامل همه چیز ، از نحوه دیدار فردی مرکوری با جیم هاتون گرفته تا شخصیت مایک مایرز ، ری فاستر است. این فیلم دارای بسیاری از عکسهای اضافی است که در History vs Hollywood مشاهده نمی شوند راپسودی Bohemian مقاله.مقاله مرتبط: Bohemian Rhapsody: History vs. Hollywood