پیش پرده فیلم Chappaquiddick

چپاکیودیک وقایع واقعی پیرامون دخالت سناتور تد کندی در مرگ ماری جو کوپنه استراتژیست مبارزات انتخاباتی را بررسی می کند.