شارلین بعد از مبارزه نهایی با میکی در کنار میکی

شارلین فلمینگ پس از سومین و آخرین مبارزه خود با آرتورو گاتی در 7 ژوئن 2003 ، نامزد کتک خورده خود را آرام می کند. میکی برای ارزیابی به بیمارستان منتقل می شود و در آنجا دوباره با گاتی روبرو می شود ، که او نیز کمی کتک خورده است.