مستند هفت شیکاگو

این فیلم درباره شیکاگو هفت (در اصل هشت شیکاگو) بخشی از فیلم مستند و بخشی است. این در قالب عکس العمل مجدد گفته می شود ، در حالی که اعضای واقعی گروه درباره آنچه که در دادگاه اتفاق می افتد اظهار نظر می کنند. هفت نفر متهم به عبور از خطوط ایالتی برای دامن زدن به شورش ، از جمله موارد دیگر بودند. حوادث منجر به این اتهامات در طی کنوانسیون ملی دموکراتیک 1968 در شیکاگو اتفاق افتاد.مقاله مرتبط: دادگاه شیکاگو 7: تاریخ در مقابل هالیوود