کریس گاردنر در فیلم و ویل اسمیت

دو مجری با کریس گاردنر در مورد فیلم پیگیری خوشبختی و عدم دقت در فیلم مصاحبه می کنند. آنها همچنین از او می پرسند که ویل اسمیت در صفحه نمایش بزرگ او را به تصویر می کشد چگونه است. سرانجام ، کریس همانطور که یکی از مجریان برای خاتمه دادن به مصاحبه عجله دارد ، مشاوره ای برای موفقیت در اختیار شما قرار می دهد.