کریس کایل نشان می دهد که او جسی ونتورا را مشت کرده است - مصاحبه Opie و آنتونی

در این مصاحبه ژانویه 2012 در نمایش اوپی و آنتونی ، کریس کایل ، تیرانداز از نیروی دریایی SEAL تأیید کرد که این جسی ونتورا فرماندار سابق مینه سوتا و کشتی گیر WWF بوده است که وی در طی یک مشاجره 2006 که در خاطرات خود شرح داده است ، او را مشت کرده است. پس از اوپی و آنتونی مصاحبه کریس کایل ، داستان را رسانه های جریان اصلی بلعیدند و جنجال را برانگیختند. پس از آن كایل دوباره ماجرا را تأیید كرد فاکتور O'Reilly .مقاله مرتبط: تیرانداز از خفا آمریکایی: تاریخ در مقابل هالیوود