گروه کر ابرها با خانواده و بازیگران فیلم Zach Sobiech آواز می خوانند

هزاران نفر در سال 2019 به مرکز خرید آمریكا آمدند تا ترانه 'ابرها' از زاك سوبیچ را در هفتمین سالانه 'گروه کر ابرها' به دلیلی از كس 95 بخوانند. این رویداد جمع آوری کمک برای صندوق Osteosarcoma Zach Sobiech است. پیوستن به خانواده زاك روی صحنه ابرها بازیگران فیلم ، از جمله فین آرگوس و نوه کمپبل.مقاله مرتبط: ابرها: تاریخ در برابر هالیوود