تریلر فیلم Colette

سیدونی-گابریل کولت ، یک زن فرانسوی ، توسط شوهرش ترغیب می شود که رمان هایی به نام او بنویسد. پس از موفقیت آنها ، او می جنگد تا نام خود را با وجود مقاومت شدید شوهرش در کار خود داشته باشد.