مصاحبه ویدیویی خانگی و خانوادگی کلتون بورپو

این بخش از شبکه پخش شد شبکه پخش مسیحی و فیلمهای فیلم خانگی کلتون بورپو و عکسهای گرفته شده قبل از ترکیدن آپاندیس و پیدا شدن او روی میز عمل بیمارستان نزدیک به مرگ. والدین کلتون ، تاد و سونجا بورپو ، در مورد راه هایی که کلتون به آنها فهماند که از بهشت ​​دیدار کرده و با عیسی صحبت کرده است صحبت می کنند.مقاله مرتبط: Heaven is for Real: History vs. Hollywood