شادی قربانی کلاهبرداری از بازیابی 30000 پوند - The Crusader

در طول یک روز وحشتناک، کلاهبرداران یک زن تنها را دستکاری و قلدری کردند تا 30000 پوند از پس انداز خود را به آنها تحویل دهند.