فیلم انفجار Deepwater Horizon

گروهی از دانشجویان دانشگاه درست پس از شروع انفجارها ، فیلم های Deepwater Horizon را ضبط کردند که کل سکوهای نفتی را به جهنمی عظیم تبدیل کرد. این گروه از بچه ها در حوالی دکل ماهیگیری می کردند که بوی گاز متان که بوی چشم آنها را سوزاند ، احساس کردند. آنها با قایق خود تا فاصله ایمنی فرار کردند و از نزدیک شاهد یک فاجعه بودند. * فیلم اشاره شده در بالا در حال حاضر در دسترس نیست ، بنابراین با این عکس AP جایگزین شده است.مقاله مرتبط: Deepwater Horizon: History vs. Hollywood