ناک اوت 'وحشیانه' دیکی اکلوند در مقابل آلن کلارک

یک گوینده خبر ، ناک اوت نهم دور دیکی در 25 آگوست 1981 مقابل آلن کلارک را 'در بهترین حالت وحشیانه' توصیف می کند. شما می توانید برای خودتان تصمیم می گیرید.