پیش پرده فیلم Downton Abbey

تقریباً یک سال و نیم پس از پایان سریال تلویزیونی فیلم شروع به کار می کند. داونتون اخباری را از کاخ باکینگهام دریافت می کند که پادشاه جورج پنجم و ملکه ماری از آن دیدار می کنند. همانطور که در این دیده می شود دونتون ابی تریلر فیلم ، کراولی ها و کارکنان آنها باید با هم ترکیب شوند تا برای ورود خانواده سلطنتی آماده شوند.مقاله مرتبط: Downton Abbey: History vs. Hollywood