پیش پرده داستان Dragon: The Bruce Lee

تریلر فیلم Dragon: The Bruce Lee با بازی جیسون اسکات لی به عنوان افسانه هنرهای رزمی را مشاهده کنید. این فیلم زندگی بروس را بررسی می کند ، از جمله دیو که آنچه گفته بود او را آزار داده است.