داستین مسکوویتز درباره فیس بوک صحبت می کند

در این بخش از سخنرانی اصلی که توسط داستین مسکوویتز در سال 2009 ارائه شد ، معاون رئیس جمهور سابق فیس بوک در مورد ریشه دانشگاه فیس بوک در دانشگاه هاروارد بحث می کند. وی در مورد کمک به تأمین نیازهای اجتماعی برای فراهم کردن راهی برای دانش آموزان برای جستجوی تصاویر همکلاسی های خود به صورت آنلاین صحبت می کند. وی در ادامه درباره کاربرد بعدی آن به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی صحبت می کند.