همبازی بابی میچل درباره فردی اشتاین مارک صحبت می کند

Gameday تگزاس خدمه با دوست و هم تیمی سابق فردی استینمارک بابی میچل مصاحبه کردند ، وی که در دبیرستان با فردی تحصیل کرد و به مدت سه سال در دانشگاه تگزاس با او هم اتاق بود. میچل رابطه نزدیک خود با فردی را به یاد می آورد که هنگامی که برادرش را در ویتنام از دست داد کنار او ایستاد ، لحظه ای که در فیلم روایت می شود.مقاله مرتبط: My All American: History vs. Hollywood